Woondeal Zeeland startsein voor 16.500 nieuwe woningen

16.500 nieuwe woningen in Zeeland bouwen voor 2030. Dat is het doel van de Woondeal Zeeland, waaronder op maandag 6 maart 2023 minister Hugo de Jonge, gedeputeerde Dick van de Velde en de Zeeuwse gemeenten hun handtekening zetten. Dit met steun van de gezamenlijke Zeeuwse woningcorporaties, Bouwend Zeeland, NVM afdeling Zeeland, De Zeeuwse Onroerende Zaken Kamer en ikzelf namens de NEPROM. De samenwerking van de partijen moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden gerealiseerd.

Woningtekort reduceren en Zeeland laten groeien

Met de Woondeal Zeeland verklaren wij gezamenlijk met de gemeenten, de provincies en het Rijk structureel samen te werken aan het reduceren van het woningtekort. Het unieke aan Zeeland is dat we als provincie kunnen bijdragen aan het reduceren van het landelijke woningtekort. Daarmee geven we dan tevens invulling aan de groei van Zeeland. Een groei die reeds is ingezet en noodzakelijk is om de personeelstekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Met toevoeging van 16.500 woningen faciliteren we deze groei. Dat is niet alleen goed voor de economie, het zal ook de leefbaarheid van Zeeland ten goede komen.

Voor alle doelgroepen

Waar in andere delen van Nederland de vraag naar sociale huurwoningen groot is en een belangrijke focus van de bouw van nieuwe woningen daarop gevestigd is, zetten we in Zeeland in op woningen voor alle doelgroepen. We gaan betaalbare, koop- en huurwoningen, sociale huurwoningen, maar ook vrije sector woningen bouwen en nemen daar ook levensloopbestendige woonproducten in mee. Hiermee verbreden we het afzetgebied, bevorderen we de doorstroming op de woningmarkt en kunnen we iedereen van een passende woning voorzien. Dit alles zal de woningtekorten in Zeeland en daarbuiten helpen oplossen. 

Hoe dan? Samenwerken!

Er is al veel over gezegd en geschreven. Het toevoegen van 16.500 woningen voor 2030 is een ambitie. Een ambitie met uitdagingen. Denk aan het vinden van geschikte locaties, de ambtelijke capaciteit, doorlooptijden, procedures, stijging van (bouw)kosten en de gestegen hypotheekrente. Door de Zeeuwse Woondeal zijn we in staat deze uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. We zullen daarbij over onze eigen schaduw heen moeten stappen en de gemeenschappelijke doelstelling centraal moeten stellen. We kunnen die uitdaging alleen waarmaken als marktpartijen, woningcorporaties en overheid écht gaan samenwerken.

Hoe gaan we concreet versnellen en betaalbaarheid bevorderen?

Ik vroeg het aan Dick van der Velde, gedeputeerde Provincie Zeeland. ‘Het Rijk wil via het Wetsvoorstel Versterking Regie Volkshuisvesting zorgen voor versnelling van beroepsprocedures bij woningbouw besluiten: één gang naar de rechter in plaats van twee, versnelde behandeling en uitspraak binnen zes maanden. Dat zorgt sneller voor duidelijkheid voor alle partijen. Verder kunnen we met de Flexpoolregeling snelheid in de voorfase van de woningbouw bevorderen door het bieden van ondersteuning en expertise. Daarnaast is het de bedoeling om in te zetten op meer duurzame beschikbaarheid van expertise, zoals een deskundigenpool of een traineeprogramma. 

De betaalbaarheid bevorderen gebeurt via verscheidene regelingen waar gemeenten projecten voor kunnen indienen, zoals Woningbouwimpuls en Volkshuisvestingsfonds. Maar ook meer fabrieksmatige woningbouw kan helpen om de kosten te drukken.’

Invulling geven aan groeipotentie Zeeland

Voor ons als gebiedsontwikkelaar betekent de ondertekening van de Woondeal Zeeland een eerste stap in de invulling van de groeipotentie van onze provincie. Het vraagt van ons inventiviteit, creativiteit, daadkracht en partnerschap. Competenties die ons passen als een jas. Door onze brede ervaring in gerealiseerde en lopende gebiedsontwikkelingen hebben wij met alle processen, samenwerkingsvormen en beoogde woonproducten en doelgroepen uitgebreide ervaring. We zullen onze rol bij deze Woondeal dan ook verder invulling geven in de diverse regio’s en al onze kennis en expertise hiervoor inzetten. Wij hebben er zin in!

AM - Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media